Nápověda

Bible, překlad 21. století

Komu čest, tomu čest

1 Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.1
2 Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.
3 Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí;
4 je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.
5 Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí.
6 Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
7 Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.2

Kdo miluje, naplnil Zákon

8 Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
9 Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“3 a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“4
10 Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.
11 A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili.
12 Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!
13 Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti.
14 Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
1 Dan 2:21; Jan 19:11
2 Marek 12:17
3 Exod 20:13–17; Deut 5:17–21
4 Lev 19:18
© 2019 ERF Medien