Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Bibelen på hverdagsdansk (53 hits)

Ge 7:20 Vandet nåede en højde af 15 alen over bjergtoppene. Ge 46:18 Disse 16 personer var efterkommere af Jakob og Zilpa, tjenestepigen, som Lea fik af sin far, Laban. Ex 26:25 Det vil sige, at der i vestsiden af boligen er otte moduler og 16 sokler af sølv, to sokler under hvert modul. Ex 26:26-27 Lav derefter 15 tværstænger af akacietræ til at sikre rækken af moduler, fem tværstænger til hver af boligens tre trævægge, både de to lange sidevægge og den kortere endevæg. Ex 27:14-15 På begge sider af indgangen skal der være et stykke indhegning på 15 alen, hver med tre stolper og tre sokler. Ex 36:30 Vestsiden bestod altså i alt af otte moduler med 16 sølvsokler nedenunder, to sokler for hvert modul. Ex 36:31-32 Der blev også lavet 15 sæt tværstænger af akacietræ til at holde modulerne sammen, fem sæt til hver af de tre sider af boligen. Ex 38:14 På den ene side af indgangen blev der opsat tre stolper på hver sin sokkel og lavet en 15 alen lang stofvæg, som blev hængt op på stolperne. Le 23:6 De usyrnede brøds højtid begynder den 15. dag i den samme måned, og den skal vare i syv dage. Under den fest må I ikke spise brød, der er bagt med surdej. Le 23:34 »På den 15. dag i den syvende måned skal I påbegynde løvhyttefesten for Herren, og festen skal vare i syv dage. Le 23:39 Hvad løvhyttefesten angår, skal den vare i en hel uge. Når høsten er overstået, skal festen påbegyndes på den 15. dag i den syvende måned, og både den første dag og den ottende dag skal være hviledage. Le 27:7 15 shekel for en mand over 60 år; og ti shekel for en kvinde over 60 år. Nu 29:12 På den 15. dag i den syvende måned skal I atter lade det daglige arbejde hvile og samles for Herrens ansigt, for da begynder løvhyttefesten til Herrens ære, og den varer i syv dage. Nu 31:36-40 Den halvdel, som tilfaldt dem, der havde været i kamp, udgjorde således 337.500 får og geder, hvoraf 675 blev givet til præsterne, 36.000 stykker kvæg, hvoraf 72 blev givet til præsterne, 30.500 æsler, hvoraf 61 blev givet til præsterne, 16.000 småpiger og unge jomfruer, hvoraf 32 blev overdraget til præsterne som slaver. Nu 31:42-46 Den anden halvdel, som tilfaldt folket, beløb sig til 337.500 får og geder, 36.000 stykker kvæg, 30.500 æsler og 16.000 småpiger og unge jomfruer. Jos 15:41 Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda - i alt 16 større byer med tilhørende landsbyer. Jos 19:21-23 Remet, En-Gannim, En-Hadda, Bet-Passes, Tabor, Shahatzuma og Bet-Shemesh, i alt 16 byer med tilhørende landsbyer. Issakars østgrænse fulgte Jordanfloden. Jud 8:10 I mellemtiden var Zeba og Salmunna nået frem til Karkor med de 15.000 mand, der var tilbage af den forenede hær fra øst. 120.000 var faldet for sværdet. 2Sa 9:10-11 »Det bliver din opgave at bestyre ejendommen og sørge for, at dine sønner og tjenere opdyrker jorden, så den giver udbytte og føde til hans familie. Men Mefiboshet skal fremover bo her i paladset.« Ziba, der havde 15 sønner og 20 tjenere, svarede: »Jeg skal sørge for at efterkomme kongens ønske.« Og fra da af spiste Mefiboshet regelmæssigt sammen med kong David, og han blev behandlet som Davids egne sønner. 2Sa 19:18 og han havde 1000 mand fra sin egen stamme med sig. Ziba, Sauls tjener, og hans 15 sønner og 20 tjenestefolk var også hurtigt taget over Jordanfloden for at møde kongen på den anden side. 1Ki 7:2-3 En af bygningerne kaldte han »Libanonskovhallen«. Den var 100 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker. 1Ki 12:32-33 Han bekendtgjorde også, at den årlige løvhyttefest for fremtiden skulle fejres i Betel den 15. dag i den ottende måned - en dato han selv fandt på, og han indkaldte alle sine præster til at gøre tjeneste i Betel under den ugelange højtid. Da festen begyndte, steg han selv op på alteret i Betel for at tænde ilden og ofre til den guldkalv, han havde ladet opstille der. 2Ki 13:10 Joash, søn af Joahaz, blev konge over Israel i kong Joash af Judas 37. regeringsår, og han regerede ud fra Samaria i 16 år. 2Ki 14:17 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 2Ki 14:21 Derefter udnævnte Judas befolkning Amatzjas 16-årige søn Uzzija til konge. 2Ki 14:23 I kong Amatzja af Judas 15. regeringsår blev Jeroboam, søn af Joash, konge i Israel. Han regerede i 41 år i Samaria. 2Ki 15:2 i en alder af 16 år. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Han regerede i Jerusalem i 52 år. 2Ki 15:33 Han var 25 år, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. Hans mor hed Jerusha og var en datter af Zadok. 2Ki 16:2 Han var 20 år gammel, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. 2Ki 20:6 Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i, og jeg vil frelse både dig og Jerusalem fra assyrerkongen, for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld.« 1Ch 4:27 Shimi fik 16 sønner og seks døtre, men hans brødre havde ikke mange efterkommere. Simeons stamme var langtfra så talrig som Judas stamme. 1Ch 24:3-4 I samråd med Zadok, der var overhoved for Eleazar-slægten, og Ahimelek, der var overhoved for Itamar-slægten, inddelte David nu Arons efterkommere i 24 skiftehold. Eleazars slægt blev inddelt i 16 hold og Itamars i 8, for Eleazars slægt var den største. 1Ch 24:7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Ma'azja nr. 24. 1Ch 25:9-31 Hvert hold bestod af en leder samt 11 af hans sønner og slægtninge, og lodtrækningen resulterede i følgende rækkefølge: Josef nr. 1, Gedalja nr. 2, Zakkur nr. 3, Jitzri nr. 4, Netanja nr. 5, Bukkija nr. 6, Jesarela nr. 7, Jeshaja nr. 8, Mattanja nr. 9, Shimi nr. 10, Azarel nr. 11, Hashabja nr. 12, Shubael nr. 13, Mattitja nr. 14, Jeremot nr. 15, Hananja nr. 16, Joshbekasha nr. 17, Hanani nr. 18, Malloti nr. 19, Elijata nr. 20, Hotir nr. 21, Giddalti nr. 22, Mahaziot nr. 23 og Romamti-Ezer nr. 24. 2Ch 8:18 Kong Hiram havde nemlig sendt ham nogle skibe fra sin egen flåde, bemandet med erfarne søfolk. Salomons folk sejlede nu sammen med dem til Ofir, og de kom tilbage med mere end 15 tons guld, som de afleverede til Salomon. 2Ch 13:21 Men Abija styrkede sin kongemagt. Han havde 14 koner, 22 sønner og 16 døtre. 2Ch 15:10 I årets tredje måned i kong Asas 15. regeringsår mødte de op i Jerusalem. 2Ch 25:25 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 2Ch 26:1 I mellemtiden havde Judas befolkning udnævnt Amatzjas 16-årige søn Uzzija til konge. 2Ch 27:1 Jotam var 25 år, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. Hans mor hed Jerusha, en datter af Zadok. 2Ch 27:8 Som sagt var han 25 år, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. 2Ch 28:1 Ahaz var 20 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. 2Ch 29:17 Udrensningsarbejdet påbegyndtes den første dag i årets første måned. Efter otte dage var de nået til forhallen, og der gik otte dage mere med at rydde selve templet. De blev færdige på den 16. dag i den første måned. Es 9:18 Men jøderne i Susa fortsatte som nævnt den næste dag og hvilede først den 15. dag i den 12. måned, hvor de fejrede sejren med fest og dans. Es 9:21 I brevet opfordrede han dem til hvert år at fejre den 14. og 15. dag i den 12. måned. Isa 38:4-5 »Gå tilbage til Hizkija,« sagde Herren til Esajas. »Sig til ham: Herren, din forfar Davids Gud, har hørt din bøn og set dine tårer. Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i, Eze 32:17 På den 15. dag i samme måned sagde Herren til mig: Eze 43:14-17 Selve alteret var bygget op i tre sektioner. Den nederste sektion var to alen høj med et grundareal på 16 gange 16 alen og en afsats på en alen hele vejen rundt ind til mellemsektionen. Midtersektionen var fire alen høj med et grundareal på 14 gange 14 alen og en afsats på en alen hele vejen rundt ind til øverste sektion. Den havde også en bort rundt om på en halv alen. Den øverste sektion var selve ildstedet, der var 12 alen i kvadrat og fire alen høj. I dens hjørner var der horn, der ragede op over ildstedet. På alterets østside var der en trappe. Eze 45:25 På den 15. dag i den syvende måned begynder løvhyttefesten, og regenten skal, i den uge festen varer, sørge for alt, hvad der skal bruges i form af syndofre, brændofre, afgrødeofre og olie, akkurat som under påskefesten.« Ho 3:2 Så købte jeg hende for 15 sølvstykker og halvanden tønde byg. Lu 3:1-2 I kejser Tiberius' 15. regeringsår fik Johannes, Zakarias' søn, som holdt til i ødemarken, et budskab fra Gud. Landet var besat af romerne, og Pontius Pilatus var guvernør i Judæa. Herodes Antipas regerede i Galilæa, hans bror Filip i Ituræa og Trakonitis, mens Lysanias regerede i Abilene. Annas og Kajfas var jødernes ypperstepræster. Ac 3:1 En dag var Peter og Johannes på vej op til templet for at deltage i den daglige eftermiddagsbøn kl. 15. Ac 27:28 De loddede dybden og målte 20 favne vand. Lidt efter loddede de igen og målte 15 favne.