Nápověda

Český ekumenický překlad

Gn 21,16  Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.
Gn 27,3  Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov.
Gn 48,22  Tobě dávám o jeden díl víc než tvým bratrům; získal jsem jej z rukou Emorejců svým mečem a svým lukem.“
Gn 49,24  Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže svoji svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele,
Jz 24,12  Poslal jsem před vámi děsy a ti je před vámi zapudili, totiž dva krále emorejské; nezapudil jsi je ty svým mečem a lukem.
1S 2,4  Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
1S 18,4  Jónatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem.
1S 31,3  Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili.
2S 1,18  Vyzval také Judejce, aby se při něm učili zacházet s lukem. Je zapsán v Knize Přímého.
2S 1,22  nýbrž krví skolených a tukem bohatýrů. Jónatanův luk neselhal nikdy, Saulův meč doprázdna nebil.
2S 22,35  učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
1Kr 22,34  Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozataji: „Obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn.“
2Kr 6,22  Řekl mu: „Nepobíjej. Což jsi je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil? Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí. Pak ať jdou ke svému pánu.“
2Kr 9,24  Jehú napjal luk a zasáhl Jórama mezi lopatky. Šíp mu pronikl srdcem a on se na voze zhroutil.
2Kr 13,15  Elíša mu řekl: „Vezmi luk a šípy.“ Přinesl k němu tedy luk a šípy.
2Kr 13,16  Řekl izraelskému králi: „Napni rukou luk.“ I napjal jej rukou. Elíša položil své ruce na ruce královy.
1Pa 10,3  Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a postřelili ho.
1Pa 12,2  Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří.
2Pa 14,7  Ása měl vojsko, tři sta tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, dvě stě osmdesát tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatýři.
2Pa 17,17  z Benjamína byl udatný bohatýr Eljáda s dvěma sty tisíci těch, kteří byli vyzbrojeni luky a štíty,
2Pa 18,33  Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozataji: „Obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn.“
2Pa 26,14  Uzijáš opatřil pro všechny oddíly štíty, oštěpy, přilby, pancíře, luky a praky na vrhání kamenů.
Neh 4,7  Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí s meči, kopími a luky.
Neh 4,10  Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Velmožové stáli při celém domě judském.
Jb 20,24  Bude prchat před železnou zbrojí a prostřelí ho bronzový luk.
Jb 29,20  Moje sláva se mi bude obnovovat a můj luk v mé ruce bude stále pružný.‘
Jb 41,20  šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění v stébla slámy,
Ž 7,13  Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,
Ž 11,2  Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
Ž 18,35  učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
© 2018 ERF Medien