Český ekumenický překlad

Search "luk" in the Bible

Český ekumenický překlad (32 hits)

Ge 27:3 Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov.Ge 49:24 Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže svoji svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele, 1Sa 2:4 Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. 2Sa 1:22 nýbrž krví skolených a tukem bohatýrů. Jónatanův luk neselhal nikdy, Saulův meč doprázdna nebil. 2Sa 22:35 učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. 1Ki 22:34 Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozataji: „Obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn.“2Ki 9:24 Jehú napjal luk a zasáhl Jórama mezi lopatky. Šíp mu pronikl srdcem a on se na voze zhroutil.2Ki 13:15 Elíša mu řekl: „Vezmi luk a šípy.“ Přinesl k němu tedy luk a šípy.2Ki 13:16 Řekl izraelskému králi: „Napni rukou luk.“ I napjal jej rukou. Elíša položil své ruce na ruce královy.2Ch 18:33 Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozataji: „Obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn.“Job 20:24 Bude prchat před železnou zbrojí a prostřelí ho bronzový luk. Job 29:20 Moje sláva se mi bude obnovovat a můj luk v mé ruce bude stále pružný.‘ Ps 7:13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří, Ps 11:2 Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. Ps 18:35 učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Ps 37:14 Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Ps 44:7 Proto na svůj luk se nespoléhám, ani meč mě nezachrání; Ps 58:8 Ať se rozplynou jak tratící se vody, ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy. Ps 78:57 odpadali, byli věrolomní jak otcové jejich, selhávali jako záludný luk. Jer 9:2 „Napínají svůj jazyk jako luk, klamem, a ne pravdou se zmocňují země. Neboť jdou od zla ke zlu a ke mně se neznají, je výrok Hospodinův. Jer 49:35 Toto praví Hospodin zástupů: „Hle, zlomím luk Élamu, prvotinu jejich bohatýrské síly. Jer 50:14 Seřaďte se kolem proti Babylónu, všichni, kdo napínáte luk, střílejte na něj, nešetřete šípy, vždyť zhřešil proti Hospodinu! Jer 50:29 „Vyzvěte střelce proti Babylónu, všechny, kdo napínají luk. Ať se utáboří kolem něho, ať není vyváznutí. Odplaťte mu podle jeho skutků! Podle toho, co dělal, udělejte jemu! Vždyť se opovážlivě choval vůči Hospodinu, vůči Svatému Izraele.“ Jer 51:3 Tomu, kdo mocně napíná luk a vypíná se ve svém pancíři, pravím: S jeho jinochy nemějte soucit, všechen jeho zástup zasvěťte záhubě. La 2:4 Napjal svůj luk jako nepřítel, pozvedl pravici jako protivník a hubil všechny, kdo byli žádoucí oku; ve stanu sijónské dcery vylil svoje rozhořčení jako oheň. (Hé)La 3:12 Napjal svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. (Hé)Eze 39:3 Ale z levé ruky ti vyrazím luk a z pravé ruky ti vytrhnu šípy.Eze 39:9 Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je. Budou z nich rozdělávat oheň po sedm let.Ho 2:20 V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí. Ho 7:16 Obracejí se, ne však k Nejvyššímu, jsou jako záludný luk. Mečem padají jejich velmožové pro jazyk, jenž soptí hněvem. Proto sklidí jen úšklebky v egyptské zemi. Hab 3:9 Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. - Sela - Řekami rozpolcuješ zemi. Zec 9:10 „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.