Nápověda

Český ekumenický překlad

Dt 1,2  Cesta od Chorébu směrem k pohoří Seíru do Kádeš-barneje trvá jedenáct dní.
Dt 19,6  Jinak by hojako vraha pronásledoval v rozhořčení svého srdce krevní mstitel, a kdyby cesta byla příliš daleká, dostihl by ho a zabil by ho. On však není hoden smrti, protože zabitého neměl nikdy předtím v nenávisti.
Dt 28,7  Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
Dt 28,25  Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
Jz 9,13  A tyto vinné měchy byly nové, když jsme je plnili. Podívejte se, jak popraskaly. A toto jsou naše pláště a střevíce; zvetšely, protože cesta byla velmi dlouhá.“
Sd 18,5  Poprosili ho: „Doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří-li se nám cesta, na kterou jsme se vydali.“
1S 21,6  David odpověděl knězi ujištěním: „Jistě. Žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena.“
2S 22,31  s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
2Kr 6,19  Elíša jim řekl: „To není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte.“ A dovedl je do Samaří.
2Pa 21,12  Byl mu doručen list od proroka Elijáše: „Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: ‚Za to, že jsi nechodil cestami svého otce Jóšafata ani cestami Ásy, krále judského,
Neh 2,6  Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal: „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas.
Jb 3,23  A proč muži, kterému je cesta skryta, ji Bůh zatarasil?
Jb 38,19  Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?
Jb 38,24  Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?
Ž 1,6  Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
Ž 18,31  s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Ž 35,6  ať je jejich cesta ztemnělá a kluzká, až je Hospodinův anděl bude stíhat.
Ž 49,14  To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. -Sela-
Ž 67,3  Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
Ž 77,14  Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš?
Ž 77,20  Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka, aniž bylo znát tvé stopy.
Ž 81,14  Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil,
Ž 119,3  Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou.
Př 4,19  Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.
Př 5,8  Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,
Př 10,9  Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.
Př 10,29  Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.
Př 11,20  Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná.
Př 12,15  Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.
Př 12,26  Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.
© 2018 ERF Medien