Nápověda

Český ekumenický překlad

Sd 5,3  Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele.
2S 22,50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
1Pa 16,9  zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
Ž 7,18  Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.
Ž 9,3  Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. (Bét)
Ž 9,12  Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
Ž 18,50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Ž 21,14  Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
Ž 27,6  Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.
Ž 30,5  Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,
Ž 30,13  aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Ž 33,2  Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
Ž 47,7  Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
Ž 47,8  Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.
Ž 57,8  Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.
Ž 57,10  Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;
Ž 59,18  Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.
Ž 61,9  A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby.
Ž 66,2  Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
Ž 66,4  Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. - Sela-
Ž 68,5  Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.
Ž 68,33  Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku, -Sela-
Ž 71,22  A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, s citerou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele.
Ž 71,23  Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.
Ž 75,10  A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.
Ž 81,3  Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu,
Ž 92,2  Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,
Ž 98,4  Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy,
Ž 98,5  pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť zazvučí žalmy;
Ž 101,1  Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy.
© 2018 ERF Medien