Nápověda

Český ekumenický překlad

Sd 5,3  Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele.
2S 22,50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
2S 23,1  Toto jsou Davidova poslední slova: „Výrok Davida, syna Jišajova, výrok muže Nejvyšším povýšeného, pomazaného Bohem Jákobovým, líbezného pěvce izraelských žalmů.
1Pa 16,9  zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
Ž 3,1  Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
Ž 4,1  Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
Ž 5,1  Pro předního zpěváka ke hřena flétnu. Žalm Davidův.
Ž 6,1  Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů. Žalm Davidův.
Ž 7,18  Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.
Ž 9,1  Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův. (Álef)
Ž 9,3  Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. (Bét)
Ž 9,12  Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
Ž 12,1  Pro předního zpěváka zadoprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.
Ž 13,1  Pro předního zpěváka, žalm Davidův.
Ž 15,1  Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
Ž 18,1  Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.
Ž 18,50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Ž 19,1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 20,1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 21,1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 21,14  Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
Ž 22,1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků“. Žalm Davidův.
Ž 23,1  Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Ž 24,1  Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Ž 27,6  Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.
Ž 29,1  Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
Ž 30,1  Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův.
Ž 30,5  Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,
Ž 30,13  aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Ž 31,1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
© 2018 ERF Medien