NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

Jud 5:3  Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele.
2Sa 22:50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
2Sa 23:1  Toto jsou Davidova poslední slova: „Výrok Davida, syna Jišajova, výrok muže Nejvyšším povýšeného, pomazaného Bohem Jákobovým, líbezného pěvce izraelských žalmů.
1Ch 16:9  zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
Ps 3:1  Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
Ps 4:1  Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
Ps 5:1  Pro předního zpěváka ke hřena flétnu. Žalm Davidův.
Ps 6:1  Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů. Žalm Davidův.
Ps 7:18  Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.
Ps 9:1  Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Žalm Davidův. (Álef)
Ps 9:3  Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. (Bét)
Ps 9:12  Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
Ps 12:1  Pro předního zpěváka zadoprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.
Ps 13:1  Pro předního zpěváka, žalm Davidův.
Ps 15:1  Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
Ps 18:1  Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.
Ps 18:50  Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Ps 19:1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ps 20:1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ps 21:1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ps 21:14  Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
Ps 22:1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků“. Žalm Davidův.
Ps 23:1  Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Ps 24:1  Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Ps 27:6  Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.
Ps 29:1  Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
Ps 30:1  Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův.
Ps 30:5  Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,
Ps 30:13  aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Ps 31:1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
© 2019 ERF Medien