Nápověda

Český ekumenický překlad

— Sedmá pečeť a andělé s polnicemi

1  A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
2  Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.
3  Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
4  A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.
5  Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
6  A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.

— Hrůzy šesti polnic

7  Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8  Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev
9  a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10  Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod.
11  Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
12  Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13  A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“
© 2019 ERF Medien