Nápověda

Český ekumenický překlad

— Napomenutí ke skromnosti

1  Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.
2  Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.
3  Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti,
4  je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání,
5  ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.
6  Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
7  Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
8  Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
9  Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
10  Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

— Výzva k dobrému boji víry

11  Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
12  Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
13  Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,
14  abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
15  Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
17  Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
18  napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
19  a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
20  Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
21  Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!
© 2019 ERF Medien