Nápověda

Český ekumenický překlad

— Proti bludařům

1  Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2  jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
3  Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
4  Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
5  Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
6  Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
7  Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
8  Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
9  Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
10  Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
11  To přikazuj a tomu uč.

— Pravidla pastýřské služby

12  Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
13  Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
14  Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
15  Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
16  Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.
© 2019 ERF Medien