Nápověda

Český ekumenický překlad

1  A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
2  a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.
3  Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
4  Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.
5  A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

— Varování před zahálčivostí

6  Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
7  Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli
8  ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
9  Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
10  Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11  Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.
12  Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
13  Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
14  Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
15  Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.

— Závěrečný pozdrav

16  Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
17  Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
18  Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.
© 2019 ERF Medien