Nápověda

Český ekumenický překlad

— Znamení druhého příchodu Páně

1  Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2  abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3  Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4  Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
5  Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6  Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7  Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8  A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.
9  Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10  a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11  Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12  Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

— Povzbuzení

13  Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
14  abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
15  Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
16  Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17  nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
© 2019 ERF Medien