Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
2  Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3  Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
4  Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5  Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
7  Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
8  My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.
9  Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
10  On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
11  Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

— Závěrečná napomenutí a pozdravy

12  Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.
13  Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.
14  Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
15  Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
16  Stále se radujte,
17  v modlitbách neustávejte.
18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19  Plamen Ducha nezhášejte,
20  prorockými dary nepohrdejte.
21  Všecko zkoumejte, dobrého se držte,
22  zlého se chraňte v každé podobě.
23  Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24  Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
25  Bratří, modlete se i vy za nás!
26  Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
27  Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.
28  Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.
© 2019 ERF Medien