Nápověda

Český ekumenický překlad

— Napomenutí k věrnému životu

1  Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2  Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.
3  Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4  a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,
5  ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
6  Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
7  Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8  Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
9  O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
10  A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější.
11  Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.
12  Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

— Příchod Páně

13  Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
14  Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
15  Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
16  Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17  potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
18  Těmito slovy se vzájemně potěšujte.
© 2019 ERF Medien