Nápověda

Český ekumenický překlad

1  A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.

— Závěrečné pokyny a vzkazy

2  V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
3  Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,
4  a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán.
5  Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
6  Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
7  O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu.
8  Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce.
9  Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje.
10  Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.
11  Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou.
12  Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.
13  Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Laodikejské a Hierapolské vynakládá mnoho námahy.
14  Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
15  Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.
16  Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vy četli list Laodikejským.
17  A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána.
18  Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.
© 2019 ERF Medien