Nápověda

Český ekumenický překlad

— Závěrečná napomenutí

1  Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
2  Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu.
3  Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5  Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7  A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8  Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
9  Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

— O daru z Filip

10  Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.
11  Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12  Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.
13  Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
14  Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech.
15  I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami;
16  vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby.
17  Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru.
18  Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali – jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou.
19  Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
20  Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

— Závěrečné pozdravy

21  Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou.
22  Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu.
23  Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.
© 2019 ERF Medien