Nápověda

Český ekumenický překlad

— Výzva ke sbírce pro Jeruzalém

1  Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii.
2  Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost.
3  Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost;
4  s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku.
5  Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.
6  A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil.
7  Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti.
8  Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky.
9  Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
10  Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.
11  Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má;
12  vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.
13  Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně:
14  váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání,
15  jak je psáno: ‚Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.‘
16  Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás!
17  Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít.
18  Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích.
19  A nejen to: byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje k slávě Páně a jako projev naší ochoty.
20  Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral.
21  Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi.
22  S těmi dvěma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili; a nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje.
23  Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova.
24  Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi.
© 2019 ERF Medien