Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,
2  vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
3  Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu,
4  ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,
5  pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;
6  prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou,
7  slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,
8  procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu;
9  jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti;
10  máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.

— Obnova vzájemné lásky

11  Nic jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo.
12  V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte.
13  Na oplátku – mluvím k vám jako k svým dětem – udělejte nám i vy místo ve svém srdci!
14  Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15  Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16  Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
17  A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
18  a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.
© 2019 ERF Medien