Nápověda

Český ekumenický překlad

Osobní plány a pokyny

1  Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.
2  V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
3  Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma.
4  Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou.
5  Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu,
6  ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu.
7  Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán.
8  V Efezu zůstanu až do letnic;
9  otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.
10  Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já.
11  Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry.
12  Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost.
13  Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
14  Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
15  O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím.
16  I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle.
17  Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost.
18  Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!

— Pozdravy

19  Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.
20  Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
21  Pozdrav mou, Pavlovou rukou.
22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
23  Milost Pána Ježíše buď s vámi.
24  Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.
© 2019 ERF Medien