Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.

— Ženy při modlitbě a proroctví

2  Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.
3  Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.
4  Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou,
5  a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou ; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.
6  Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.
7  Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.
8  Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.
9  Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
10  Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.
11  V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12  vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.
13  Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?
14  Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,
15  kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.
16  Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích.

— Řád při večeři Páně

17  Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu.
18  Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit.
19  Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí.
20  Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně:
21  každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.
22  Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím!
23  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24  vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25  Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
26  Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
29  Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
30  Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.
31  Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
32  Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.
33  A tak, bratří moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého.
34  Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.
© 2019 ERF Medien