Nápověda

Český ekumenický překlad

— Doporučení a osobní pozdravy

1  Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích.
2  Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.
3  Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše,
4  kteří pro mne nasadili život; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů.
5  Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu.
6  Pozdravujte Marii – tolik se pro vás napracovala!
7 Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já.
8  Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu.
9  Pozdravujte Urbana, mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachya, mně velmi drahého.
10  Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova.
11  Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu.
12  Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mně velmi drahou; horlivě pracovala v díle Páně.
13  Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou.
14  Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi.
15  Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všecky věřící, kteří jsou s nimi.
16  Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
17  Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
18 Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí.
19  Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byl i moudří v dobru a nezkušení ve zlu.
20  Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.
21  Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus i Lucius a Jáson a Sosipatros, moji krajané.
22  Pozdravuji vás já Tercius, písař tohoto dopisu.
23  Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus.
24  Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

— Díkůvzdání

25  Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
26  nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.
27  Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen .
© 2019 ERF Medien