Nápověda

Český ekumenický překlad

— Obrácení Saula

1  Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
2  a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
3  Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4  Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“
5  Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
6  Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“
7  Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
8  Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
9  Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
10  V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“
11  Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
12  a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“
13  Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.
14  Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“
15  Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
16  Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“
17  Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“
18  Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
19  Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní
20  a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.
21  Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: „To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím.“
22  Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy.
23  Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí,
24  ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit,
25  spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech.
26  Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří.
27  Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu.
28  Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně.
29  Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít.
30  Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.
31  A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.

— Divy Petrovy

32  Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě.
33  Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý.
34  Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!“ A Eneáš hned vstal.
35  Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu.
36  V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny.
37  Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje.
38  Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“
39  Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu.
40  Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku.
41  Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou.
42  Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána.
43  Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.
© 2019 ERF Medien