Nápověda

Český ekumenický překlad

— Spor o uzdravování v sobotu

1  Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor.
2  Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností.
3  Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“
4  Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil.
5  Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní?“
6  Na to mu nedovedli dát odpověď.

— O hostinách

7  Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:
8  “Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti:
9  ‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu.
10  Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.
11  Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
12  Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty.
13  Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé.
14  Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“

— Podobenství o hostině

15  Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“
16  Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
17  Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘
18  A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
19  Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘
20  Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
21  Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘
22  A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘
23  Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
24  Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘„

— O rozhodnutí pro Krista

25  Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:
26  “Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
27  Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28  Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29  Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30  ‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
31  Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32  Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
33  Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

— Výrok o soli

34  Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?
35  Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.“
© 2019 ERF Medien