Nápověda

Český ekumenický překlad

— Zvěst o vzkříšení

1  Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
2  Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
3  Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“
4  Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
5  Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
6  Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.
7  Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“
8  Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

— Závěr

9  Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
10  Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
11  Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.
12  Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov.
13  Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.
14  Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
15  A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
© 2019 ERF Medien