Nápověda

Český ekumenický překlad

— Nasycení čtyř tisíců

1  Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim:
2  „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst.
3  Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“
4  Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?“
5  Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm.“
6  Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.
7  Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali.
8  I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů.
9  Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.
10  Hned nato vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanutských.

— Farizeové žádají znamení

11  Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli.
12  V duchu si povzdechl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení.“
13  Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh.

— Varování před kvasem farizeů

14  Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb.
15  Domlouval jim: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“
16  I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba.
17  Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: „Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá?
18  Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se,
19  když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?“ Řekli mu: „Dvanáct.“
20  „A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?“ Odpověděli mu: „Sedm.“
21  Řekl jim: „Ještě nechápete?“

— Uzdravení slepého v Betsaidě

22  Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
23  I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš něco?“
24  On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.“
25  Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.
26  Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: „Ale do vesnice nechoď!“

— Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy

27  Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“
28  Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“
29  Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“
30  I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.

— První předpověď utrpení

31  A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.
32  A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat.
33  On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

— Následování

34  Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
35  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
36  Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
37  Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
38  Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“
© 2019 ERF Medien