Nápověda

Český ekumenický překlad

— Uzdravení v sobotu

1  Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.
2  Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.
3  On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“
4  Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli.
5  Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.
6  Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.

— Uzdravování na břehu jezera

7  Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska,
8  Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí.
9  Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil.
10  Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.
11  A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“
12  On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.

— Vyvolení Dvanácti

13  Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.
14  Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat
15  a aby měli moc vymítat zlé duchy.
16  Ustanovil těchto dvanáct: Petra – toto jméno dal Šimonovi –
17  Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘,
18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského
19  a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.

— Ježíš a Belzebul

20  Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst.
21  Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.
22  Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“
23  Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana?
24  Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát.
25  Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26  A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec.
27  Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
28  Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
29  Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“
30  To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“

— Ježíšova rodina

31  Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32  Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“
33  Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
34  Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!
35  Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“
© 2019 ERF Medien