Nápověda

Český ekumenický překlad

— Proměnění na hoře

1  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2  A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3  A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4  Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
5  Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
6  Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
7  Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
8  Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.
9  Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
10  Učedníci se ho ptali: „Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“
11  On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.
12  Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět.“
13  Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

— Uzdravení posedlého chlapce

14  Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
15  „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.
16  A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
17  Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!“
18  Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdráv.
19  Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“
20  On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.
21  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“

— Druhá předpověď utrpení

22  Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí;
23  zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen.“ Velice se zarmoutili.

— Chrámová daň

24  Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: „Váš Mistr neplatí chrámovou daň?“
25  On řekl: „Platí!“ Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?“
26  Když odpověděl: „Od cizích“, pravil mu Ježíš: „Synové jsou tedy svobodni.
27  Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.“
© 2019 ERF Medien