Nápověda

Český ekumenický překlad

— Čisté a nečisté

1  Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
2  „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“
3  On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
4  Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘
5  Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘
6  ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7  Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8  ‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9  marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“
10  Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:
11  Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“
12  Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“
13  Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
14  Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“
15  Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“
16  On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví?
17  Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
18  To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
19  Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
20  To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“

— Víra kananejské ženy

21  Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
22  A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“
23  Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“
24  On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“
25  Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“
26  On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
27  A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“
28  Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

— Uzdravování u Galilejského moře

29  Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.
30  Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
31  takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského.

— Nasycení čtyř tisíců

32  Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“
33  Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“
34  Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“
35  I nařídil zástupu usednout na zem;
36  potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
37  I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.
38  Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.
39  Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.
© 2019 ERF Medien