Pomoc

Český ekumenický překlad

— Pokušení na poušti

1  Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2  Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
3  Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“
4  On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“
5  Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
6  a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“
7  Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“
8  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
9  a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
10  Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
11  V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

— Počátek Ježíšovy činnosti

12  Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
13  Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,
14  aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
15  ‚Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů –
16  lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘
17  Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

— Povolání učedníků

18  Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
19  Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
20  Oni hned zanechali sítě a šli za ním.
21  O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.
22  Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

— Zástupy kolem Ježíše

23  Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.
24  Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.
25  A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.
© 2019 ERF Medien