Nápověda

Český ekumenický překlad

POVOLÁNÍ PROROKA - Představení proroka a základ jeho zvěsti.

1  Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.
2  Řekl: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma; budou truchlit pastviny pastýřů, vrchol Karmelu zprahne.

SOUDNÍ VÝROKY - — Soud nad pronárody - Prorok varuje před svodem zrůdného náboženství Damašku, Pelištejců, Týru, Edómu, Amónovců, Moábců a Judy.

3  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože mlátili Gileáda železnými smyky,
4  sešlu na Chazaelův dům oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy.
5  Přerazím závoru Damašku, vyhladím z Pláně kouzel toho, jenž tam sídlí, z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo; aramejský lid bude přesídlen do Kíru, praví Hospodin.
6  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edómu,
7  sešlu na hradby Gázy oheň a ten pozře její paláce.
8  Vyhladím z Ašdódu toho, jenž tam sídlí, z Aškalónu toho, jenž drží žezlo, proti Ekrónu obrátím svou ruku; vyhyne pozůstatek Pelištejců, praví Panovník Hospodin.
9  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu,
10  sešlu na hradby Týru oheň a ten pozře jeho paláce.
11  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Edómu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti,
12  sešlu na Téman oheň a ten pozře paláce Bosry.
13  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Amónovců, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože roztínali těhotné ženy gileádské, aby rozšířili své území,
14  zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře.
15  Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin.
© 2019 ERF Medien