Nápověda

Český ekumenický překlad

— Království spravedlnosti - Budoucnost bude ve znamení spravedlnosti a práva.

1  Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.
2  Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.
3  Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.
4  Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně.
5  Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný.
6  Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj.
7  Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva.
8  Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává.

— Výstraha ženám - Falešné jistoty a klamná bezpečnost promění jásot v pláč.

9  Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!
10  Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.
11  Děste se, vy sebejisté, chvějte se,vy bezstarostné, vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.
12  Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný vinný kmen,
13  pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí, ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.
14  Neboť palác zchátrá, hluk města ustane. Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

— Dar ducha - Působením ducha dojde k přehodnocení všech hodnot.

15  Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.
16  I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.
17  Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
18  Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,
19  i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.
20  Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla.
© 2019 ERF Medien