Nápověda

Český ekumenický překlad

— Chvalozpěv vykoupených - Vykoupení budou vydávat o Hospodinu svědectví všem národům a zvěstovat jeho skutky.

1  V onen den řekneš: „Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.
2  Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“
3  S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.
4  V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
5  Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!“
6  Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.
© 2019 ERF Medien