Nápověda

Český ekumenický překlad

— Bezvládí v Jeruzalémě - Lidská svévole povede k naprostému rozkladu společnosti; vůdcové lidu budou jeho svůdci.

1  Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody,
2  bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,
3  velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.
4  Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové.
5  V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého.
6  Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: „Máš plášť, buď naším náčelníkem! Měj si tyto rozvaliny v moci.“
7  On se však v onen den ohradí: „Nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb ani plášť. Nečiňte mě náčelníkem lidu!“
8  Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě.
9  Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.
10  Řekněte: „Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků.“
11  Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
12  A můj lid – pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování.
13  Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy.
14  Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: „Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.
15  Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných?“ je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

— Pýcha dcer sijónských - Co napohled vypadá jako rozmařilost, má hlubší kořeny. Různým šperkům a ozdobám se přisuzovala i magická moc.

16  I řekl Hospodin: „Dcery sijónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky.“
17  Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou, Hospodin obnaží jejich spánky.
18  V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky,
19  náušnice, náramky a závojíčky,
20  čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety,
21  prsteny a nosní kroužky,
22  slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky,
23  zrcátka i košilky, turbany a řízy.

— Úděl vdov - Až padnou muži v boji, bude úděl vdov truchlivý a potupný.

24  A stane se, že bude namísto balzámu hnis a místo pásu smyčka, místo pracných účesů lysina, místo skvostného roucha žíněný pás a vypálené znamení na místě krásy.
25  Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem a bohatýři v boji.
26  Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu; o vše připravený bude sedět na zemi.
© 2019 ERF Medien