Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.
2  Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
3  Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
4  Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.
5  Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.
6  Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.
7  Svévolníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo.
8  Klikatá je cesta muže proradného, ryzí člověk v jednání je přímý.
9  Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
10  Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítel.
11  Když pokutují posměvače, prostoduchý zmoudří, když je k prozíravosti veden moudrý, nabývá poznání.
12  Spravedlivý prozíravě vede v patrnosti dům svévolníka; svévolníky vyvrací pro jejich zlobu.
13  Kdo před křikem nuzného si zacpe uši, bude také volat, a odpověď nedostane.
14  Tajný dar tlumí hněv a postranní úplatek prudké rozhořčení.
15  Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemnosti.
16  Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti spočine v shromáždění říše stínů.
17  Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne.
18  Výkupným za spravedlivého bude svévolník, za přímé lidi věrolomník.
19  Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.
20  Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.
21  Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
22  Moudrý vstoupí do města bohatýrů a srazí baštu, na niž spoléhali.
23  Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.
24  Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.
25  Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;
26  choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.
27  Oběť svévolníků je ohavností, tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem.
28  Lživý svědek zahyne, ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo.
29  Svévolník vystupuje s nestoudnou tváří, přímý jde však rovnou cestou.
30  Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.
31  Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina.
© 2019 ERF Medien