Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.
2  Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev; kdo ho rozlítí, hřeší sám proti sobě.
3  Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
4  Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.
5  Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.
6  Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde?
7  Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!
8  Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé.
9  Kdo může říci: „Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu?“
10  Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností.
11  Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.
12  Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin.
13  Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.
14  „Špatné, špatné,“ říká kupující, ale jen poodejde, už se tím chlubí.
15  Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání.
16  Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.
17  Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.
18  Úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou.
19  Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou.
20  Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.
21  Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
22  Neříkej: „Odplatím za zlo!“ Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
23  Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.
24  Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?
25  Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.
26  Moudrý král převívá svévolníky, dá je přejet koly mlátícího vozu.
27  Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.
28  Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.
29  Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.
30  Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby.
© 2019 ERF Medien