Nápověda

Český ekumenický překlad

ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKLI

1  Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
2  A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
3  Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
4  Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
5  Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.
6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
7  Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
8  Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“
9  Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.
© 2019 ERF Medien