Nápověda

Český ekumenický překlad

POZVEDÁM SVÉ OČI K HORÁM

1  Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
2  Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3  Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4  Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
5  Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
6  Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
7  Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
8  Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
© 2019 ERF Medien