Nápověda

Český ekumenický překlad

NE NÁS, HOSPODINE, NE NÁS

1  Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
2  Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten jejich Bůh?“
3  Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.
4  Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
5  Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
6  mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,
7  rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.
8  Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
9  Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
10  Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
11  Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
12  Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu,
13  žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.
14  Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!
15  Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi.
16  Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.
17  Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
18  Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.
© 2019 ERF Medien