Nápověda

Český ekumenický překlad

CHVÁLU VZDÁVÁM HOSPODINU CELÝM SRDCEM

1  Haleluja. (Álef) Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, (Bét) v kruhu přímých, v shromáždění. (Gimel)
2  Činy Hospodinovy jsou velké, (Dálet) vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. (Hé)
3  Velebné a důstojné je jeho dílo, (Vav) jeho spravedlnost trvá navždy. (Zajin)
4  On zajistil památku svým divům; (Chet) Hospodin je milostivý, plný slitování. (Tet)
5  Dal potravu těm, kdo se ho bojí, (Jod) navěky je pamětliv své smlouvy. (Kaf)
6  Svému lidu ohlásil své mocné činy, (Lámed) že mu dá dědictví pronárodů. (Mém)
7  Činy jeho rukou jsou pravda a právo, (Nún) všechna jeho ustanovení jsou věrná, (Sámek)
8  spolehlivá navěky a navždy, (Ajin) pravdou a přímostí vytvořená. (Pé)
9  Seslal svému lidu vykoupení, (Çáde) ustanovil navěky svou smlouvu; (Kóf) svaté, bázeň budící je jeho jméno. (Réš)
10  Počátek moudrosti je bát se Hospodina; (Šín) velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. (Táv) Jeho chvála trvá navždy!
© 2019 ERF Medien