Nápověda

Český ekumenický překlad

VÝROK HOSPODINŮV MÉMU PÁNU

1  Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“
2  Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel!
3  Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.
4  Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.
5  Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
6  Bude soudit pronárody – plno mrtvol všude –, on rozdrtí hlavu velké země.
7  Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu.
© 2019 ERF Medien