Nápověda

Český ekumenický překlad

ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT

1  Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.
2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.
3  K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.
4  Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
5  Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.
6  Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek,
7  jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou,
8  jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.
9  Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin, tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem.
10  Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči:
11  zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.
12  Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost,
13  kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly.
14  Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.
© 2019 ERF Medien