Nápověda

Český ekumenický překlad

SLAVNOSTNÍ ŘEČ MI ZE SRDCE TRYSKÁ

1  Pro předního zpěváka, podle „Lilií“. Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.
2  Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi; jazyk můj – hbitého písaře rydlo:
3  Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná!
4  Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností,
5  se zdaremdůstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.
6  Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!
7  Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
8  Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.
9  Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě.
10  Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.
11  Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům,
12  neboť král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a jemu se klaněj.
13  I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu.
14  Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem.
15  V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.
16  Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.
17  Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi.
18  Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.
© 2019 ERF Medien