Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINE, UTÍKÁM SE K TOBĚ

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2  Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
3  Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
4  Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
5  Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
6  Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
7  Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina.
8  Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.
9  Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřáls volnosti mým nohám.
10  Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i mé tělo chřadnou.
11  V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou.
12  Potupen jsem všemi protivníky, a sousedy nejvíc; známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi.
13  Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba.
14  Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.
15  Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh,
16  moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.
17  Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň.
18  Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám; ať jsou zahanbeni svévolníci, ať v podsvětí zmlknou.
19  Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním.
20  Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.
21  Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.
22  Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě!
23  A já jsem si ukvapeně řekl: „Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.“ Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal.
24  Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.
25  Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
© 2019 ERF Medien