Nápověda

Český ekumenický překlad

PŘIZNEJTE HOSPODINU, SYNOVÉ BOŽÍ

1  Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
2  Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.
3  Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.
4  Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.
5  Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.
6  Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce.
7  Hospodinův hlas křeše plameny ohně.
8  Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.
9  Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: „Sláva!“
10  Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.
11  Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
© 2019 ERF Medien