Nápověda

Český ekumenický překlad

NEKÁREJ MĚ, HOSPODINE, VE SVÉM HNĚVU

1  Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů. Žalm Davidův.
2  Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!
3  Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
4  Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?
5  Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
6  Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?
7  Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
8  Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
9  Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
10  Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
11  Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.
© 2019 ERF Medien