Nápověda

Český ekumenický překlad

Jób a jeho přátelé - JÓBŮV NÁŘEK - — Jób proklíná den svého narození

1 Pak otevřel Jób ústa a zlořečil svému dni.
2  Jób mluvil takto:
3  „Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno: ‚Je počat muž.‘
4  Ať se onen den stane temnotou, shůry Bůh ať po něm nepátrá, svítání ať se nad ním nezaskví.
5  Temnota a šerá smrt ať jsou jeho zastánci, ať se na něj snese temné mračno, zatmění dne ať na něj náhle padne.
6  A tu noc, tu mrákota ať vezme, ať se netěší, že je mezi dny roku, do počtu měsíců ať se nedostane.
7  Ta noc ať je neplodná, žádné plesání ať do ní nepronikne.
8  Ať ji zatratí, kdo zaklínají den, ti, kdo dovedou vyburcovat livjátana.
9  Hvězdy ať se zatmí, nežli začne svítat, ať nevzejde světlo, když je bude očekávat, aby nespatřila řasy zory,
10  neboť neuzavřela život mé matky, neskryla trápení před mým zrakem.

— Jób chválí smrt

11  Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky ?
12  Proč jsem byl brán na kolena a nač kojen z prsů?
13  Ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku
14  spolu s králi a zemskými rádci, jimž z toho, co zbudovali, zbyly trosky,
15  nebo s velmoži, co měli plno zlata a domy si naplnili stříbrem,
16  nebo jako zahrabaný potrat – nebyl bych tu, jako nedonošený plod, který nespatřil světlo.
17  Svévolníci přestanou tam bouřit, zemdlení tam dojdou odpočinku,
18  vězňové jsou rovněž bez starostí, neslyší křik poháněče,
19  malý i velký jsou si tam rovni, otrok je tam svobodný, bez pána.

— Jób se ptá po smyslu Božích cest

20  Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost,
21  kdo toužebně čekají na smrt – a ona nejde, ač ji vyhledávají víc než skryté poklady,
22  těm, kdo radostí by jásali a veselili se, že našli hrob?
23  A proč muži, kterému je cesta skryta, ji Bůh zatarasil?
24  Místo abych pojedl, jen vzdychám, nářek ze mne tryská jako voda;
25  čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.
26  Nepoznal jsem klidu ani míru ani odpočinutí – a přišla bouře.“
© 2019 ERF Medien