Nápověda

Český ekumenický překlad

POSVĚCENÍ JERUZALÉMA - — Osídlení Jeruzaléma a země - Seznam těch, kdo se usadili v Jeruzalémě, a výčet míst, která byla osazena v pokolení Judově a Benjamínově.

1  Předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě; devět dalších zůstalo v jiných městech.
2  Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě.
3  Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví ve svém městě, Izraelci, kněží, levité, chrámoví nevolníci a synové služebníků Šalomounových.
4  V Jeruzalémě se usadili někteří Judovci a Benjamínovci. – Z Judovců: Atajáš, syn Uzijáše, syna Zekarjáše, syna Amarjáše, syna Šefatjáše, syna Mahalalelova ze synů Peresových.
5  Dále Maasejáš, syn Báruka, syna Kol-chozéa, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jójaríba, syna Zekarjáše, příslušníka šíloského.
6 Všech synů Peresových sídlících v Jeruzalémě bylo čtyři sta osmdesát šest bojeschopných mužů.
7  A toto byli Benjamínovci: Salú, syn Mešuláma, syna Jóeda, syna Pedajáše, syna Kólajáše, syna Maasejáše, syna Ítiela, syna Ješajášova.
8  Mimo něho Gabaj-salaj, celkem devět set dvacet osm.
9  Zikríův syn Jóel byl nad nimi dohlížitelem a Senúův syn Juda byl jako druhý nad městem.
10  Z kněží: Jójaríbův syn Jedajáš, Jakín,
11  Serajáš, syn Chilkijáše, syna Mešuláma, syna Sádoka, syna Merajóta, syna Achítúbova, představený domu Božího,
12  a jejich bratří, kteří konali službu v domě, celkem osm set dvacet dva. Dále Adajáš, syn Jeróchama, syna Pelaljáše, syna Amsího, syna Zekarjáše, syna Pašchúra, syna Malkijášova,
13  a jeho bratří, představitelé rodů, celkem dvě stě čtyřicet dva. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achazaje, syna Mešilemóta, syna Imérova,
14  a jejich bratří, udatní muži, celkem sto dvacet osm. Dohlížitelem nad nimi byl Zabdíel, syn velikých.
15  Z levitů: Šemajáš, syn Chašúba, syna Azríkama, syna Chašabjáše, syna Buníova,
16  a Šabetaj a Józabad z předních levitů; ti dohlíželi na službu vně domu Božího.
17  Dále Matanjáš, syn Míky, syna Zabdího, syna Asafova, přední modlitebník začínající chvalozpěvy; a jako druhý z jeho bratří Bakbukjáš. Dále Abda, syn Šamúy, syna Gálala, syna Jedútúnova.
18  Všech levitů bylo ve svatém městě dvě stě osmdesát čtyři.
19  Vrátní: Akúb, Talmón a jejich bratří. Strážců bran bylo sto sedmdesát dva. –
20  Ostatní Izrael, kněží a levité, byli ve všech městech judských, každý ve svém dědictví.
21  Chrámoví nevolníci se usadili na Ófelu; Sícha a Gišpa byli nad chrámovými nevolníky.
22  Dohlížitelem levitů v Jeruzalémě byl Uzí, syn Baního, syna Chašabjáše, syna Matanjáše, syna Míkova, ze synů Asafových, kteří zpívali při službách v Božím domě.
23  Platil totiž pro ně příkaz krále Davida, aby den co den věrně zpívali.
24  Petachjáš pak, syn Mešézabelův, ze synů Zeracha, syna Judova, byl králi k ruce, aby vyřizoval všechny záležitosti lidu.
25  Z Judovců se usadili někteří při dvorcích na svých polích v Kirjat-arbě a v jejích vesnicích, v Dibónu a jeho vesnicích, v Jekabseelu a jeho dvorcích
26  a v Jéšue, v Móladě a v Bét-peletu,
27  v Chasar-šúalu a v Beer-šebě a jejích vesnicích,
28  v Siklagu a v Mekóně a jejích vesnicích,
29  v Én-rimónu, v Soreji a v Jarmútu.
30  Osídlili také Zanóach, Adulám a jejich dvorce, Lakíš a jeho polnosti, Azeku a její vesnice, takže přebývali od Beer-šeby až po Hinómské údolí.
31  Benjamínovci z Geby osídlili Mikmás, Aju, Bét-el a jeho vesnice,
32  Anatót, Nób, Ananju,
33  Chasór, Rámu, Gitajim,
34  Chadíd, Seboím, Nebalat,
35  Lód a Óno a údolí řemeslníků.
36  Některé oddíly levitů v Judsku byly přemístěny k Benjamínovi.
© 2019 ERF Medien