Nápověda

Český ekumenický překlad

— Obnovení smlouvy s Bohem - Lid se zavazuje, že bude žít podle Hospodinova zákona.

1  Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími.
2  Pečetě připojili místodržící Nehemjáš, syn Chakaljášův, a Sidkijáš,
3  Serajáš, Azarjáš, Jirmejáš,
4  Pašchúr, Amarjáš, Malkijáš,
5  Chatúš, Šebanjáš, Malúk,
6  Charim, Meremót, Obadjáš,
7  Daniel, Gintón, Báruk,
8  Mešulám, Abijáš, Mijamín,
9  Maazjáš, Bilgaj a Šemajáš. To jsou kněží.
10  Levité: Azanjášův syn Jéšua, Binúj ze synů Chenadadových, Kadmíel
11  a jejich bratří Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chánan,
12  Míka, Rechób, Chašabjáš,
13  Zakúr, Šerebjáš, Šebanjáš,
14  Hódijáš, Baní a Benínu.
15  Představitelé lidu: Pareóš, Pachat-moáb, Élam, Zatú, Baní,
16  Buní, Azgád, Bebaj,
17  Adonijáš, Bigvaj, Adín,
18  Ater, Chizkijáš, Azúr,
19  Hódijáš, Chašum, Besaj,
20  Charíf, Anatót, Nébaj,
21  Magpíaš, Mešulám, Chezír,
22  Mešézabel, Sádok, Jadúa,
23  Pelatjáš, Chánan, Anajáš,
24  Hóšea, Chananjáš, Chašúb,
25  Lócheš, Pilchá, Šobek,
26  Rechúm, Chašabna, Maasejáš
27  a Achijáš, Chánan, Anan,
28  Malúk, Charim a Baana.
29  Ostatní lid, kněží, levité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili od národů zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen pochopit,
30  připojovali se ke svým vznešeným bratřím. Přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho nařízení.
31  Prohlásili: „Nebudeme dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudeme brát pro své syny.
32  Když budou přinášet národy země v den odpočinku k prodeji různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. Sedmého léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy.
33  Budeme se podřizovat příkazům o odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha,
34  na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích za Izraele, vůbec na všechno dílo domu našeho Boha.
35  Losem jsme rozvrhli dodávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákoně.
36  Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.
37  I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákoně, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho Boha.
38  Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu.
39  Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti.
40  Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. Tam je nádobí svatyně i kněží konající službu i vrátní a zpěváci. Dům svého Boha neopustíme.“
© 2019 ERF Medien