Nápověda

Český ekumenický překlad

— Příchod Ezdrášův do Jeruzaléma - Ezdráš se vrací v čele dalších navrátilců z Babylónu a přináší dary pro chrám.

1  Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylónu za kralování krále Artaxerxa:
2  Z Pinchasových synů Geršóm, z Ítamarových synů Daniel, z Davidových synů Chatúš.
3  Z Šekanjášových synů ..., z Pareóšových synů Zekarjáš; spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rodů sto padesát mužů.
4  Z Pachat-moábových synů Eljóenaj, syn Zerachjášův, a s ním dvě stě mužů.
5  Z Šekanjášových synů Jachazíelův syn a s ním tři sta mužů.
6  Z Adínových synů Ebed, syn Jónatanův, a s ním padesát mužů.
7  Z Élamových synů Ješajáš, syn Ataljášův, a s ním sedmdesát mužů.
8  Z Šefatjášových synů Zebadjáš, syn Míkaelův, a s ním osmdesát mužů.
9  Z Jóabových synů Obadjáš, syn Jechíelův, a s ním dvě stě osmnáct mužů.
10  Z Šelomítových synů syn Jósifjášův a s ním sto šedesát mužů.
11  Z Bebajových synů Zekarjáš, syn Bebajův, a s ním dvacet osm mužů.
12  Z Azgádových synů nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset mužů.
13  Z Adoníkamových synů ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů.
14  Z Bigvajových synů Útaj a Zabúd a s ním sedmdesát mužů.
15  Shromáždil jsem je u řeky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábořili tři dny. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitských příslušníků.
16  Proto jsem poslal pro představitele, pro Elíezera, Aríela, Šemajáše, Elnátana, Jaríba, druhého Elnátana, Nátana, Zekarjáše a Mešuláma, i pro učeného Jójaríba a Elnátana.
17  Dal jsem jim vzkaz pro Ida, představitele místa Kasifji; naučil jsem je, co mají mluvit k Idóvi a k jeho bratřím, chrámovým nevolníkům v místě Kasifji, aby nám přivedli sluhy pro dům našeho Boha.
18  Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synů Machlího, syna Léviho, syna Izraelova, a to Šerebjáše s jeho syny a bratry, celkem osmnáct;
19  dále Chašabjáše a s ním Ješajáše ze synů Merarího s jeho bratry a jejich syny, celkem dvacet.
20  A chrámových nevolníků, které dal David a velmožové k službě levitům, bylo dvě stě dvacet. Ti všichni byli uvedeni jménem.
21  Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.
22  Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: „Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí.“
23  Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.
24  Pak jsem oddělil dvanáct kněžských předáků; k nim Šerebjáše, Chašabjáše a s nimi deset jejich bratří.
25 Odvážil jsem jim stříbro a zlato i předměty jako oběť pozdvihování pro dům našeho Boha, to, co obětoval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael, který tam byl.
26  Odvážil a předal jsem jim šest set padesát talentů stříbra, stříbrných nádob za sto talentů, zlata sto talentů,
27  dvacet zlatých koflíků po tisíci darejcích a dva předměty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato.
28 Přitom jsem jim řekl: „Jste svatí Hospodinu, i tyto předměty jsou svaté. Toto stříbro a zlato je dobrovolný obětní dar pro Hospodina, Boha vašich otců.
29  Bedlivě to opatrujte, dokud to neodvážíte před předáky kněží a levitů i předáky izraelských rodů v Jeruzalémě v komorách Hospodinova domu.“
30  Kněží a levité převzali odvážené stříbro a zlato i předměty, aby je dopravili do Jeruzaléma, do domu našeho Boha.
31  Dvanáctý den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady.
32  Přišli jsme do Jeruzaléma a strávili jsme tam tři dny.
33  Čtvrtého dne bylo odváženo stříbro, zlato i předměty v domě našeho Boha a předáno knězi Meremótovi, synu Urijášovu, za přítomnosti Eleazara, syna Pinchasova, a za přítomnosti levitů Józabada, syna Jéšuova, a Nóadjáše, syna Binújova,
34  všechno podle počtu a váhy. Hned také byla zapsána celková váha.
35  Synové přesídlenců, kteří přišli ze zajetí, přinesli zápalné oběti Bohu Izraele: dvanáct býků za celý Izrael, devadesát šest beranů, sedmdesát sedm beránků, dvanáct kozlů v oběť za hřích, všechno jako zápalnou oběť pro Hospodina.
36  Královská nařízení odevzdali královským satrapům a místodržitelům v Zaeufratí a ti podporovali lid i Boží dům.
© 2019 ERF Medien