Nápověda

Český ekumenický překlad

— Jóšafatova náboženská horlivost - Jóšafat se zasazuje o náboženskou očistu v zemi a úspěšně vládne.

1  Místo Ásy se stal králem jeho syn Jóšafat. Ten pevně vládl nad Izraelem.
2  Do všech opevněných judských měst dal vojsko a na judském území i v efrajimských městech, která dobyl jeho otec Ása, umístil výsostné znaky.
3  Hospodin byl s Jóšafatem, neboť chodil po cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David, a nedotazoval se baalů.
4  Dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními, ne jak to činil Izrael.
5  Hospodin upevnil království v jeho ruce a celý Juda dával Jóšafatovi dary, takže měl mnoho bohatství i slávy.
6  Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových; proto také odstranil z Judy posvátná návrší a posvátné kůly.
7  V třetím roce svého kralování vyslal své správce Ben-chajila, Obadjáše, Zekarjáše, Netaneela a Míkajáše, aby učili v judských městech.
8  S nimi poslal lévijce: Šemajáše, Netanjáše, Zebadjáše, Asáela, Šemíramóta, Jónatana, Adónijáše, Tóbijáše a Tób-adónijáše, lévijce, a s nimi kněze Elíšamu a Jórama.
9  Ti učili v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid.
10  Strach z Hospodina dolehl na všechna království těch zemí, které byly kolem Judy, takže proti Jóšafatovi nebojovala.
11  Někteří z Pelištejců přinášeli Jóšafatovi dary a stříbro jako daň; také Arabové mu přiváděli brav: sedm tisíc sedm set beranů a sedm tisíc sedm set kozlů.
12  Jóšafat se stával stále mocnějším. V Judsku vystavěl hradiska a města pro sklady.
13  V judských městech podnikal velká díla. V Jeruzalémě měl bojovníky, udatné bohatýry.
14  Toto jsou povolaní do služby podle jednotlivých otcovských rodů: Juda měl velitele nad tisíci: velitele Adnu s třemi sty tisíci udatnými bohatýry,
15  vedle něho velitele Jóchanana s dvěma sty osmdesáti tisíci muži,
16  dále Amasjáše, syna Zikrího, dobrovolníka Hospodinova, s dvěma sty tisíci udatnými bohatýry;
17  z Benjamína byl udatný bohatýr Eljáda s dvěma sty tisíci těch, kteří byli vyzbrojeni luky a štíty,
18  dále Józabad se sto osmdesáti tisíci vyzbrojenými vojáky.
19  Ti byli ve službách samého krále, kromě těch, které král umístil do opevněných měst v celém Judsku.
© 2019 ERF Medien